การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People's Participation in Local Administration, Pa Pong Sub-District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ พรหมเทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554