คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลย = Life Quality Of The Police Officers in Loei Province /

ผู้แต่ง
ดิเรก กันไชย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1