บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านในกระบวนการประชาธิปไตย = The Role of Local Chief and Village Headman in Democracy Process /

ผู้แต่ง
เกรียงไกร จันนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1