ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร = Residents' Satisfaction Toward Administration of Tambon Administration Organization : A Case Study of Tambon Kut Hai, Kut Bak District, Sakhon Nakhon Province /

ผู้แต่ง
ศุกลภัทร บำรุงศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1