สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ฉบับปรุบปรุง /

ผู้แต่ง
วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3