ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งที่มีต่อการปฏิบัติงาน = Cherished Possession and Spirit of the Authority at Home for Destitute /

ผู้แต่ง
ธนวรรณ สุขไพศาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1