การกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย = The Election Law Violation of Candidates and Voters : A Case Study of Lord Mayor and Members of Muang Loei Municipality Council /

ผู้แต่ง
สมศักดิ์ กระทู้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1