ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Police Officers' Opinion Upon Criminal Problems of Chumphae Police Station, Chumphae District, Khonkaen Province /

ผู้แต่ง
ศราวุธ ชาลีเปรี่ยม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554