การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณ๊ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี = The People's Participation in Development Plan Making : A Case Study of Nongyao Tambon Administration Organization, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
ปทุมพร จำปาศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1