แนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร = Guidelines to Develop the ThreeYear Development Plan of Kamphangphet Provincial Administration Organization /

ผู้แต่ง
กชนิภา ภคศิริวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1