แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance Incentives of the Police : A Case Study of San Kamphaeng Police Station, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ณัฏฐ์ ยอดอินวณิชย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553