คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา = Quality of services to people of land office Chaiya Brance, Suratthani province /

ผู้แต่ง
สุจินต์ สุขสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1