การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ = Administrating Village and Mueang Community Fund of Village and Mueang Community Committee, Nong Khu Sub-District, Ban Thaen District, Chaiyaphun Province /

ผู้แต่ง
กชกร อ่อนนุ่ม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1