การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารงานเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ = Community Committees' Participation on Municipality Administration : A Case Study of Kalasin Municipality, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
วรวิทย์ ภูอวด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1