บทบาทของเทศบาลนครขอนแก่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรม = Role of Nakhon Khon Kaen Municipality in Conserving in Conserving Culture /

ผู้แต่ง
สาธิต สงวนทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1