ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม = Morale and Inspiration in Duty Performance of Non-Commissioned Police Officers, Kosumphisai Police Station, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
จักรภพ กล้าณรงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1