การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Political Participation of Staffs, Nakhon Khon Kaen Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
วิศรุต สุขบัว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1