การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตราที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทัพและโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 6 = A Comparison of the Effectiveness of Learning Spelling Through Skill-intensifying Program with Regular Teaching of the fifth Year Elementary School Students, Ban Thap School And Ban Chang Koeng Community School, Mae Chaem District, Office of Chiang Mai Education Office Area 6 /

ผู้แต่ง
อนงค์นุช วรรณคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.1 อ153ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 335 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.