การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ = The Application of Sublime State of Mind of Mind in Duty Performance of Administration Monks in Somrong Thap District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระครูโพธิจริยานวัตร (สิมาจารย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1