การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลไพศาลี อำเภอไฟศาลี จังหวัดนครสวรรค์ = People's Participation in the Development of Tambol Phaisali Municipality, Phaisali District, Nakhonsawan Province /

ผู้แต่ง
พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ (คชสารทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1