ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการมีส่วมร่วมในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Needs Towards Partieipation in Edueational Management At pre-School Child Development Center Of Tambon Khon Kok Muang Municipality, Phon Thong Distriet, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ลักษณา ยืนยง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1