ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการมีส่วมร่วมในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Needs Towards Partieipation in Edueational Management At pre-School Child Development Center Of Tambon Khon Kok Muang Municipality, Phon Thong Distriet, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ลักษณา ยืนยง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.1 ล226ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 150 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.