การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Basic Education Commissions' Participation in Educational Management : A Case Strudy of the 3rd Group of Schools with Academic Excellencedevelopment, the Office of Mahasarakham Educational Service area 2, Wapipathum District, Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
คุณศักดิ์ เมิกข่วง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ค-ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท) 179 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.