ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่องานประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด = Teachers' and Educational Personnel's Satisfaction toward Highly Skilled Academic Assessment under roi Et Educational Service Office, Zone 2 /

ผู้แต่ง
สมสว่าง โสภาคะยัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ส-ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 99 หน้า ตาราง 30 ซม.