แรงจูงใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีศึกษาของแม่ชีและอุบาสิกา = Thai Upasika and Nuns' Motivation in Pali Study /

ผู้แต่ง
จินตนา สามรรคสาส์น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1