ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Teachers' Satisfaction toward Work Performance at Schools under Educational Service Office, Zone 2 /

ผู้แต่ง
ทรงศิลป์ รักษาภักดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.104 ท-ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด)131 หน้า ตาราง 30 ซม.