ทัศนะของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานปกครองนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = Students' Attitudes Towards School Disciplinary Affairs : A Case Study of wat Luang Wittaya School, Mueang District, Si Sa Ket Province /

ผู้แต่ง
สุริยันต์ เวียงนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1