ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = Studnets' Satisfation Towards Operation of the Operating Group Responsible for Education Records, Evaluation, and Admission, Office of Academic Administration and Development, Maejo University /

ผู้แต่ง
สุพจน์ บุญเรือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1