ผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Results of the Metacognitive Strategy Use Affecting Scientific Problem Solution of Mattayomsuksa 2 Students, Debsirin ๙ School, Fang District Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เดือนนวล สมเพาะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1