ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เทคนิคเสริมแรงของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Opinions on Implementing Reinforced Teachers and Educational Personnel attached to Administrative office of Private Educational Promotion Commission, Mueang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
จำลอง ศรีธาตุ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1