ความคิดเห็นของนักเรียที่มีต่อกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนวัดดวงแข กรุงเทพมหานคร = Students' Opinion Towards The Activities Designed for Teaching and Learning : A Case Study of Duangkhae Temple School, Bangkok /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ ระงับทุกข์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1