การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Non-formal Education for the high-land Communty Area : A Case Study of "Mae fah Luang" Hilltribe Community Learning Center, Chaingdao District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สร้อยฟ้า ติ๊บปละ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1