การจัดกิจกรรมศิลปะและการเสริมแรงทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = Activity Arrangements in Arts and Social Reinforcements to Eliminate Pre-School Children's Aggressive Behaviours : A Case Study of Wat Luang Wittaya School, Mueang District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
สุคลทิพย์ ยุคลคร้าม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1