ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา = Students' Opinions towards Graduate Studies Management, Mahamakut Buddhist University : LanNa Campus /

ผู้แต่ง
วิชัย ไชยสมภาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.1 ว539ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ) 209 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.