การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ยิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงเรียนบ้านสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Development of Local Curriculum on the innovation of Gypsum Products from Mae Moh Power Plant, Ban Sobpad School, Mae Moh District, Lampang Province /

ผู้แต่ง
ดวงนภา อินยะยศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1