คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนของบุคลากร โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = School Executives' Desirable Characteristics in School Personnel's Opinion at Wat Luang Wittaya School, Mueang District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
สุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1