คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนของบุตลากร โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = School Executives' Desirable Characteristics in School Personnel's Opinion at Wat Luang Wittaya School, Mueang District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
สุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ส-ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม ; มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 135 หน้า ; 30 ซม.