ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี = Students' Satisfaction Toward Instructional Activities of the Buddhist Way School : A Case Study of Wichitra Phittaya School, Warin Chamrab District, Ubon Rachathani Province /

ผู้แต่ง
พระกรกัณฑ์ กตปุญฺโญ (จันทไพตรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1