ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion of Educational Personnel and students on factor Affecting Educational Administration in Sribunruang pariyattisuksa School, Mueang District, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
พระสมบูรณ์ คุณวีโร (ใจอารีย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1