ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา = A Study of State of Problems And Solution in Computer Utilization For Studying of Graduate Students At Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus /

ผู้แต่ง
พระธีระวุฒิ ธีรวโร (วินัยโกศล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1