ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา = A Study of State of Problems And Solution in Computer Utilization For Studying of Graduate Students At Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus /

ผู้แต่ง
พระธีระวุฒิ ธีรวโร (วินัยโกศล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.334 ธ676ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 96 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.