การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี = Community Participation in Educational Management, Nongsaeng District, Udon Thani Province /

ผู้แต่ง
สุชัญญา สัตยาวัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1