ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย กรุงเทพมหานคร = Opinion of Perents on the Elementary Edycation Management Watmaiyainui School, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระวิชัย เผ่าโสภา (ญาณธฺมโม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554