ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับการวิจัยของโรงเรียนในอำเภอเทพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 = Teachers Opinions Towards the Role of School Administrators in Classroom Research, Thepha District, School the Songkhla Pimary Educational Office Area, 3 /

ผู้แต่ง
ปริชาติ ใหม่คง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป-ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-บ) 167 หน้า ; 30 ซม.