ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับการวิจัยของโรงเรียนในอำเภอเทพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 = Teachers Opinions Towards the Role of School Administrators in Classroom Research, Thepha District, School the Songkhla Pimary Educational Office Area, 3 /

ผู้แต่ง
ปริชาติ ใหม่คง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1