ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 10 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ = Personnel's Satisfaction with the Educational Management in Buddhist Shool Group 10 under the control of the Office of National Buddhism /

ผู้แต่ง
พระนพดล นาถธฺมโม (ฉายจรุง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1