การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด = Administration of Academic Affairs at Phrapariyattidhamma School of Formal Education Section, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
พระสาคร วิสุทฺธสีโล (บุญสอน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1