ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม = Opinions of The Third Level Students Toward Computer Assisted Instruction in Buddhist Study at Matchantikaram School /

ผู้แต่ง
พระครชานนท์ สิรินฺธโร (ธงหาร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.84 ค-ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ), 153 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.