ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม = Opinions of The Third Level Students Toward Computer Assisted Instruction in Buddhist Study at Matchantikaram School /

ผู้แต่ง
พระครชานนท์ สิรินฺธโร (ธงหาร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1