ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Teachers' Satisfaction Towards Internal Supervision of Primary Educational School Under Supervision of Buriram Primary Educational Service Office Area 1 /

ผู้แต่ง
หลี สำรวมรัมย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ห338ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 114 หน้า ; 30 ซม.