ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้น 4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส = Student's Satisfaction towards the Teaching and Learning Proces of a Buddhist subject : ACase Study of The 4th Partial Level Students, Wat Rajadhivas School /

ผู้แต่ง
พระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช (สุคนธวรานนท์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1