การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Community's Participation in Developing Museum as a Learning source : A Case Study of Wat Buppharram Museum, Mae Chaem District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระอุทัย อภิวฑฺฒโน (สอาด)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1