จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538 = Popular Chronicle from the Press The Demise of the Princess Mother 19 July-3 August 1995 /

ผู้แต่ง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วงศ์จร, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1