ความพึงพอใจต่อครูพระ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น = Satisfaction of Primary Level Students in Teaching of Teacher-Monks, Nonkong sub-district, BanFang district, Khon Kaen province /

ผู้แต่ง
พระพงษ์ศักดิ์ ภูสิโต (รัตนเทศ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1